Kwalifikacyjny egzamin zawodowy

Dla kogo ?

 

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:

- uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,

- absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;

- osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,

 

Jaki dokument otrzymuje osoba, która zdała egzamin?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. 
Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i posiada wykształcenie ogólne na poziomie wymaganym dla tego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

 Jakie formalności i w jakim terminie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu?

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły do, której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. 


Z jakich części składa się egzamin?

Egzamin składa się z: 
części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru, 
części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

 

Kiedy egzamin jest zdany?

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał: 
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, 
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 
Wynik ustalany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest to wynik ostateczny.